Nejčastější užití rehabilitační autotrakční lavice

Abecední seznam nejčastějších potíží, na které je vhodná aplikace rehabilitační autotrakční lavice.

Bechtěrevova choroba

Patří mezi ta onemocnění, která jsou i pro dnešní moderní medicínu stále záhadou. I přes téměř jedno století trvající výzkumy této choroby se pořád neví, jaké jsou její příčiny a jak nemoc vlastně probíhá. Bechtěrevova choroba, jazykem lékařů ankylozující spondylitida, je dlouhodobé zánětlivé onemocnění, které se objevuje u chrupavčitých tkání páteře, zejména kloubu mezi křížovou kostí a pánví a meziobratlových kloubů. Obvykle se setkáváme s širokou škálou srůstů v hrudní oblasti. V menší míře může postihnout také větší klouby, jako například kloub kyčelní.
Bechtěrevova choroba se zprvu ukazuje velmi nenápadně. Projevuje se dlouhodobými, mnohdy několikaletými bolestmi v kříži, především v noci, kdy se tělo celkově zklidní. Bolesti pomalu nabývají na intenzitě a vedou k úplné nehybnosti páteře. To všechno ještě k tomu často doprovází potíže s dýcháním a klasické zánětové stavy jako teplota nebo únava. Nevylučuje se ani přítomnost očního zánětu.
Jakých výsledků lze u nás dosáhnout: Pokrok z hlediska hybnosti
Kyfóza - Hyperkyfóza

Ortopedická vada, projevující se zvětšeným (předozadním) zakřivením hrudní páteře (nejčastěji tzv. juvenilní kyfóza).
Hyperkyfóza je deformita, která se projevuje převážně v oblasti hrudní páteře a je vlastně vystupňovanou kyfózou hrudní páteře. Mezi zdravým jedincem a jedincem s touto vadou je často velmi malý rozdíl. Kyfózu lze změřit s pomocí krční a bederní lordózy u svislé stěny.
Jako hyperkyfózu nemůžeme označit kyfotickou polohu hrudníku a bederní páteře u kojenců, kteří si začínají sedat, protože v tomto případě se jedná o naprosto přirozený vývoj.
Hypekyfózu je možné rozdělit na dva druhy a to na vrozenou či získanou. Vrozená je buď na podkladě vrozené deformity, což může být například částečný nebo úplný srůst (=synostóza) dvou či více obratlů, chybějící obratle atd., či více deformit dohromady.
Podle křivky poznáváme kyfózy s dlouhým nebo krátkým obloukem. U kojenců je velmi obtížné rozeznat tuto poruchu. Je nápadná až u velkého zakřivení (kolem 90°).
Jakých výsledků lze u nás dosáhnout: Rovná záda u slabších forem, u silnějších zlepšení - bez ohledu na věk klienta 

Krevní oběh

Obrácená poloha na autotrakční lavici má významné účinky na krevní oběh. Víme, že vzpřímená poloha podporuje městnání krve v žilách v částech těla pod úrovní srdce, zatímco nad úrovní srdce je bržděn tok tepenné krve.
Obrácená poloha na autotrakční lavici způsobuje obrat v této situaci: žilní krev je okamžitě odváděna ze žil nohou a jsou odstraněny krevní stáze z břišních orgánů. Tím se urychluje návrat žilní krve do srdce. Uspíšením návratu žilní krve dostávají plíce větší množství krve k pročištění.
Obrácená poloha na autotrakční lavici spolu s hlubokým dýcháním tak očišťuje organismus, aniž by zatěžoval srdce, jež bije rovnoměrně a klidně. Tepenná krev přichází v dostatečné míře a pod lehkým tlakem do mozku, zatímco ve vzpřímené poloze musí tato krev překonávat gravitaci.
Obrácená poloha na autotrakčním lehátku působí preventivně proti žilním městkám, křečovým žílám a hemeroidům. Při sklonech k těmto obtížím přispěje obrácená poloha k jejich odstranění nebo alespoň zmírnění.


Lordóza - Hyperlordóza

Lordóza patří do skupiny předozadních odchylek páteře. Tato vychýlení jsou přirozená a pro tělo důležitá, neboť splňují funkci tlumení otřesů. Pokud však úhel zakřivení příliš vzroste, může to způsobovat bolestivé problémy. V takovém případě se zakřivení již označuje jako hyperlordóza.
Na lidské páteři jsou dvě místa, kde hyperlordóza může vzniknout. Na krční páteři - krční hyperlordóza. Druhým mnohem častějším místem postižení je břišní část páteře (obratle L1-L5) - břišní hyperlordóza.
Hyperlordóza může být zapříčiněna zvýšeným sklonem pánve nebo vrozenou tvarovou odchylkou obratlů. Mnohem častějším důvodem vzniku hyperlordózy je však jiný důvod, kdy zvětšené prohnutí vzniká jako druhotný problém. Tělo si tak prostřednictvím hyperlordózy kompenzuje jiný problém těla. Mezi nejčastější takové příčiny patří např. obezita, hrudní kyfóza nebo gravidita.
Jakých výsledků lze u nás dosáhnout: Rovná záda u slabších forem, u silnějších zlepšení - bez ohledu na věk klienta
Mozek

Mozek je nejlépe prokrvený orgán našeho těla, neboť jeho potřeba čerstvé krve je nesrovnatelně vyšší než u jiných orgánů nebo tkání. Během obrácené polohy na autotrakční lavici přitéká krev pomocí gravitace v dostatečném množství a pod mírným tlakem do mozkového oběhu, aby jej doslova pročistila.

Obrácená poloha na autotrakční lavici zachovává, popřípadě obnovuje pružnost kapilár. Dostatečné promytí a otevření mozkových vlásečnic odstraňuje většinu migrén a dalších bolestí hlavy. Obrácená poloha prokrvením mozku podporuje a stimuluje duševní funkce. Paměť se zlepšuje stejně jako soustředění, zvyšuje se odolnost proti nervové únavě, mizí stavy úzkosti a nervozity – a to vše, když se denně praktikuje obrácená poloha na autotrakční lavici. Zlepšují se fyziologické funkce mozku a tím je umožněno každému jedinci lépe využívat svých duševních schopností.


Páteř - rovnání, uvolnění, bolesti

V obrácené poloze na autotrakční lavici se svaly rychle uvolňují a páteř se citelně prodlouží už po několika minutách. Toto prodloužení je způsobeno znovunasátím tekutiny do jádra ploténky, které vyživuje chrupavku. Tím dochází k regeneraci meziobratlových plotének.


Vzhledem k tomu, že pro bolesti zad je charakteristické jejich opakování a věkem dochází k degeneraci, je to důvod pro pravidelné používání lavice. Obrácenou polohou na autotrakční lavici dosahujeme:

  • předcházení vzniku statických poruch páteře(skolióza) u mladých jedinců 
    v období růstu
  • prevence vzniku bolestivých vertebrogenních stavů (bolestí zad)
  • léčby všech bolestivých vertebrogenních syndromů
  • léčby poruch statiky páteře mladých jedinců (vadné držení těla, skoliotické a kyfotické držení těla, léčby skolióz všech stupňů)
 

Plíce

Obrácená poloha na autotrakční lavici upravuje radikálním způsobem dýchání. Působí především během výdechu, jež je v dýchacím cyklu rozhodující. Nedostatečný výdech vede k trvalé stagnaci zbytkového vzduchu, který je v podstatě toxický. Jinými slovy tedy snižuje množství vzduchu, které můžeme vdechnout.
Plíce civilizovaných lidí jsou špatně provětrávány. Obrácená poloha na autotrakční lavici usnadňuje hluboký výdech tlakem orgánů na bránici. Horní část plic je dobře ventilována a to je pro naše zdraví zvlášť důležité.

Skolióza

Vychýlení páteře do strany. K tomu dochází zejména vlivem dlouhodobě špatného držení těla a ochablým zádovým svalstvem, které můžeme sledovat až u třetiny dětí. Nejčastější příčinou je nestejná délka dolních končetin a s tím spojené vychýlení pánve.
Skolióza nebo její příznaky by měly být odhaleny co nejdříve už rodiči dítěte, kteří by měli dbát na dostatek pohybové aktivity, správnou obuv a všímat si drobných vad a deformací ve vývoji svého potomka. Pokud se totiž vzniklé deformace páteře u dítěte nezačnou napravovat dostatečně brzo, dospěje skolióza do stádia, kdy už je zlepšení či návrat páteře do správné polohy téměř nemožný a člověk je značně pohyblivě omezen, nemluvě o obrovských bolestech provázejících jedince po celý život.
Prevence:
Velice důležitým předpokladem je včasná diagnóza. Jděte proto okamžitě k lékaři, když máte u svého dítěte jakékoli podezření na špatné držení těla. Je-li stanovena diagnóza skoliózy, mělo by dítě začít s nějakou sportovní aktivitou, která posiluje svaly zad. Jedním z těchto sportů je například plavání. Na druhé straně platí, že by měly být omezeny sporty, které páteř silně zatěžují, například squash, umělecká gymnastika, skok do výšky. Rozdíly v délce nohou, které bývají hlavní příčinou, odstraníme - viz odstavec Nestejná délka končetin.
Jakých výsledků lze u nás dosáhnout: Rovná záda u slabších forem, u silnějších zlepšení - bez ohledu na věk klientaTerapeutické účinky

Zemský povrch je nabit záporně, avšak vysoká atmosféra má náboj kladný. Spodní vrstvy atmosféry, v nichž žijeme, se tedy nacházejí v elektrostatickém poli směřujícím shora dolů. Při poloze ve stoje je člověk vystaven vertikálnímu proudu této energie. Při obrácené poloze na autotrakční lavici působí tento proud na tělo opačně. To má u lidí vyrovnávací účinek. Ten vede k vysoké terapeutické hodnotě obrácené polohy. 

Pohlížíme-li na život z hlediska biofyzikálního, vidíme, že elektrické jevy jsou základem veškerého buněčného života a docházíme k tomu, že konečnou fází všeho je elektrický náboj.“ (Dr.J.Belot).

To plně zdůvodňuje nutnost zakomponování obrácené polohy do našeho života. Velkou předností obrácené polohy na autotrakční lavici oproti jiným obráceným polohám, např. z jógy (stoj na hlavě,svíčka,...), je její snadné zaujmutí a následné jednoduché ovládání polohy na autotrakční lavici. Bez jakékoliv fyzické námahy si volíme různé úhly obrácených poloh. Řídíme se plně vlastními pocity a dbáme na to, aby nám byly obrácené polohy na autotrakční lavici pouze příjemné. Podle subjektivních pocitů se volí sklon obrácené polohy a doba setrvání v obrácené poloze.

 

Vnitřní orgány

Oblast břicha je v podstatě staveništěm organismu. Jde o oblast mezi bránicí a pánví, která hraje v našem životě rozhodující úlohu. Obrácená poloha na autotrakční lavici uvádí do oběhu masy krve z břišních orgánů. Mimo to zajišťuje dobrý odtok krve z orgánů uložených v podbřišku, kde prakticky trvalá poloha vsedě (charakteristická pro mnoho lidí) vede takřka k trvalému překrvení.
Prostatické potíže, jimiž trpí tolik mužů po padesátce, jsou komplikovány (a někdy dokonce vyvolány) tímto městnáním. Při obrácené poloze na autotrakční lavici dochází k uvolnění prostaty a je pociťována okamžitá úleva. Dochází rovněž k odkrvení pohlavních orgánů.
Břišní orgány, které trpí často poklesem (ptózou ledviny, žaludku, střeva…), se dostávají znovu do své normální polohy a nabývají původní formy, pokud provádíme obrácenou polohu na autotrakční lavici systematicky.
Obrácená poloha na autotrakční lehátku působí mimořádně dobře na zažívací ústrojí a jeho přidatné žlázy, zejména na játra. Mnoho lidí se sedavým zaměstnáním trpí více či méně zjevným překrvením tohoto orgánu. Uvědomíme-li si, že veškerá žilní krev z trávícího ústrojí prochází játry, pochopíme, že je nutné se vyhnout překrvení tohoto orgánu. Zajištění dobrého průtoku žilní krve trávícím systémem povede k lepšímu přívodu tepenné krve a tudíž ke zlepšení zažívacích funkcí. Během obrácené polohy na autotrakčním lehátku dochází k účinné masáži jater.


Výhřez ploténky

Při dlouhodobém nesprávném držení těla dochází k tomu, že se ploténka nepravidelně na jedné straně deformuje. Měkké rosolovité jádro se posunuje mimo střední část, což má za následek větší namáhání a protahování vláken ve vnějším obalu. Jádro se časem vyklene směrem k míše, čímž nastává tzv. vyklenutí meziobratlové ploténky. Vyklenutí se následně projevuje bolestí v oblasti zad.
V 98 % dochází k vyklenutí ploténky mezi 4. a 5. bederním obratlem. V některých případech může dojít k vyklenutí mezi 5. bederním obratlem a 1. obratlem tvořící křížovou kost, což se projevuje často poruchou citlivosti v oblasti vnější strany stehna a bérce.
Jakých výsledků lze u nás dosáhnout: Postupné zlepšování stavu, rychlá úleva od bolestí

navstevnost/visits/counter.php" width="1" height="1" alt="" border="0">